Olympijské súťaže - Fotografické súťaže

Medzinárodná fotografická súťaž „Sme jeden tím“
PROPOZÍCIE

Slovenský olympijský výbor (SOV) v spolupráci s Klubom fair play SOV
 
Spoluorganizátori súťaže: Klub fair play Českého olympijského výboru a Fair play výbor Maďarského olympijského výboru
 
Garant súťaže: Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach
 
Téma súťaže: Fotografie majú vyjadriť myšlienku spolupatričnosti, čestnosti, tolerancie, harmónie v rôznych životných situáciách, či už v športe, v škole, pri ochrane životného prostredia.
 
Podpora športovej a kultúrnej spolupráce susedných štátov. Súťaž má pomáhať pri hľadaní spoločných záujmov ľudí rôznych národností a chce sprostredkovať základné princípy Európskej únie.
                                           
Kategórie:                           Bez rozdielu vekových kategórií
                       
Forma súťaže:                    Verejná - On-line
Termín konania súťaže:      10.4. – 15.5.2017 cez Facebookovú stránku SOV – Slovenský olympijský tím

Súťaž je dvojkolová:
I. kolo - národné: do 15. 5. 2017 do 24:00 hod.  
- fotografie hodnotia návštevníci Facebookovej stránky – Slovenský olympijský tím, lajknutím vybranej fotografie budú hlasovať
- prví traja budú odmenení plaketou a vecnými cenami, prví šiesti diplomom                                              

II. kolo – medzinárodné: 1.6. – 30. 6.2017 do 24:00 hod.
- prvých desať fotografií z každej účastníckej krajiny bude uverejnených na spoločnej Facebookovej stránke – lajknutím vybranej fotografie budú hlasovať
- fotografie budú v dňoch 23. – 27. 7. 2017 vystavené v Györi (HUN) pri príležitosti Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde návštevníci budú môcť verejne hlasovať za svojho favorita
- konečné výsledky fotografickej súťaže budú známe 27. 7. 2017, keď sa spočítajú hlasy z Facebookového hlasovania a hlasovania z výstavy
- prví traja budú odmenení plaketou a vecnými cenami, ďalší traja diplomom 
           
Podmienky účasti:               
Každý účastník môže odoslať do súťaže maximálne 3 fotografie, ale ocenený môže byť len raz.
Odporúčané rozlíšenie fotografií: 300 dpi (=3543x2362 pixelov).
V texte ku fotografii je potrebné uviesť priezvisko a meno autora a názov fotografie.
Fotografie môžu byť farebné alebo čiernobiele.
Fotografie musia spĺňať požiadavky témy súťaže, účastníci ako i situácie na fotografiách musia byť reálne a odzrkadľovať skutočnú situáciu, výlučne digitálne upravené fotografie nebudú zaradené do súťaže.
Autor pri tvorbe diela musí rešpektovať základné etické hodnoty a princípy, v prípade nedodržania podmienok organizátor súťaže má právo autora, resp. fotografie vylúčiť z ďalšej súťaže.  
Autor fotografií musí disponovať súhlasom ľudí zachytených na súťažnej fotografii, ktorí súhlasia s jej zverejnením.

Poznámka:                           
Víťazi udeľujú organizátorom prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská spolu s adresou školy alebo bydliska a fotografiami pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. Organizátor nevracia žiadne súťažné príspevky. SOV nebude akceptovať práce zaslané priamo na adresu SOV.
_________________________________________________________________________________________________________


2012: Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012 s mottom „Sme jeden tím“.
- VYHODNOTENIE
Predsedovia a zástupcovia olympijských klubov zo všetkých regiónov, ale aj jednotlivci zaslali spolu 5519 fotografií. Cieľ súťaže bol spravodajským, reportážnym či umeleckým spôsobom zachytiť priebeh celoslovenskej štafety s olympijským ohňom. Zo zaslaných fotografií vydal SOV fotoknihu mapujúcu priebeh štafety a množstvo sprievodných aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.


2011: Naše športovisko – poriadok či neporiadok?
- VYHODNOTENIE
Žiaci a  študenti z  26 základných, stredných škôl, gymnázií, špeciálnych a  internátnych škôl zaslali spolu 229 fotografií.