Olympijská akadémia - Kontakty

Predseda

Dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity
pavel.ruzbarsky@unipo.sk


Podpredseda:         Ján Grexa                 jan@grexa.com
                              
Členovia predsedníctva:      
Viera Bebčáková
    viera.bebcakova@unipo.sk (komisia výchovy a vzdelávania),
Miroslav Bobrík      miroslav.bobrik@stuba.sk (spolupráca so Slovenským olympijským a športovým múzeom ako člen múzejnej rady),
Karol Görner            karol.gorner@umb.sk (zástupca ZOK SR, dekan UMB Banská Bystrica),
Marián Vanderka     marian.vanderka@uniba.sk (člen VV SOV a dekan FTVŠ UK Bratislava).
 
Prizývaní na zasadnutia:  
Ivana Motolíková        motolikova@olympic.sk     (riaditeľka oddelenia olympizmu SOV)
Silvia Remiašová         remiasova@olympic.sk       (pracovníčka oddelenia olympizmu SOV)
Vladimír Miller            miller@olympic.sk              (pracovník oddelenia olympizmu SOV)