Olympijská akadémia - ČINNOSŤ SOA

Obsah činnosti SOA sa vyvíjal a modifikoval v súlade s možnosťami a aktuálnymi potrebami olympijského hnutia v SR. SOA od počiatku presadzovala spolupôsobenie športu, olympizmu, umenia, kultúry a výchovy. V tomto období sa činnosť skoncentrovala do viacerých oblastí: 

Vedecko –výskumnej (heuristický výskum v regiónoch, publikovanie v zahraničnej, celoštátnej a regionálnej tlači, aktívna účasť na konferenciách a seminároch doma i v zahraničí, vypisovanie olympijských tém v rámci študentských prác, dokumentaristika).

Výchovno –vzdelávacej (propagácia olympizmu prostredníctvom vyučovacieho predmetu na relevantných VŠ, v rámci univerzít tretieho veku a detských univerzít, vedomostné súťaže na ZŠ, SŠ, VŠ, kvízy v regionálnom rozhlase, besedy s olympionikmi, výtvarné a literárne súťaže, poznávacie zájazdy, odhalenie pamätných tabúľ olympionikov (A. Szokol, Z. Speidl), návšteva rodísk olympionikov, vyhlásenie Ceny Vladimíra Černušáka za olympijskú výchovu, participácia na plnení úloh Medzinárodného olympijského tábora mládeže).
Veľmi úspešnou formou olympijskej výchovy detí a mládeže sú okrem iného i vedomostné súťaže o olympizme. V súčasnej etape rozvoja informačno-komunikačných technológií a zavádzania internetu do škôl sa rozšírili i možnosti tejto u žiakov obľúbenej aktivity. Z toho dôvodu i SOA pokračuje v organizovaní vedomostnej súťaže o olympizme online formou, ktorá umožňuje zapojenie sa ďaleko väčšieho počtu detí do tejto aktivity. Napriek tomu považujeme osobný kontakt za najúčinnejšie pôsobenie v duchu olympijskej výchov, finále vedomostnej súťaže sa bude konať  tradičným spôsobom – účasťou najlepších družstiev vo vybranom mieste.


Edično –propagačnej (vydávanie publikácií a zborníkov SOA , viacerí členovia SOA a OK participovali na tvorbe publikácií o olympionikoch príslušného regiónu. Pokračovať vo vydávaní aktuálnych publikácií s olympijskou tematikou, vydávanie propagačných materiálov o olympijskom hnutí i SOV).
Všetky publikácie olympijskej výchovy na stiahnutie.

Kultúrnej (spolupráca pri organizovaní seminárov, výstav, literárnych a výtvarných súťaží pre žiakov škôl i amatérskych a profesionálnych výtvarníkov, prevažne saturovaných MOV. Súťažné diela posudzujú odborné komisie menované prezidentom SOV. Ocenené, ale aj niektoré ďalšie diela bývajú vystavované na podujatiach SOV, jeho zložiek a komisií, v prípade záujmu aj na iných akciách. Úlohou komisie je zadefinovanie nových úloh, obsahovej náplne práce a zapojenie nových členov z umeleckého prostredia.)

medzinárodnej oblasti spolupracovala SOA s MOA a s NOA ČR, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Poľska a Ukrajiny. SOA zabezpečovala výber mladých účastníkov na semináre MOA, ktoré sa konajú v Olympii, a vysiela delegátov na ďalšie semináre a konferencie, usporadúvané MOV, MOA a NOA.

Činnosť SOA dopĺňali ďalšie aktivity - návrhy propagačných plagátov pre Mobilnú akadémiu, vytvorenie filmu pre študijné účely Slovensko olympijské Od Atén k Aténam (autori J. Grexa a P. Baloghová) (film si môžete pozrieť TU),  organizovanie Medzinárodných olympijských táborov detí, poznávacie zájazdy do Olympie (1994, 1998, 2003) a dejísk OH (Atény, Paríž, Rím, Mníchov) a ZOH (Chamonix, St. Moritz, Garmisch-Partenkirchen, Cortina d´Ampezzo, Innsbruck, Grenoble). Členovia SOA navštívili aj sídlo MOV a jeho Olympijské múzeum v Lausanne.
Prehľad seminárov, konferencií a sympozíí na stiahnutie.

Prehľad Medzinárodných olympijských táborov detí:
I. roč. 19. – 25. 6. 1994, Zemplínska Šírava
II. roč. 19. – 25. 6. 1996, Zemplínska Šírava
III. roč. 13. – 19. 6. 1999, Zemplínska Šírava; (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko)
IV. roč. 23. –  26. 6. 2001, Zemplínska Šírava; (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko)
V. roč. 19. – 22. 6. 2003, Zemplínska Šírava; (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Slovinsko)
VI. roč. 16. 6. – 19. 6. 2005, Častá; (účasť zo zahraničia: Poľsko)
VII. roč. 14. – 17. 6. 2007, Tatranská Lesná; (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Poľsko)
Medzinárodné olympijské tábory mládeže
11. – 16. 7. 2010, Piešťany (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Poľsko) - Vyhodnotenie
13. – 18. 7. 2011, Liptovský Mikuláš (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko) - Vyhodnotenie
13. – 18. 7. 2012, Prašník
17. – 21. 7. 2013, Vysoké Tatry (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Poľsko) - Vyhodnotenie
20. – 26. 7. 2014, Vysoké Tatry (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina) - Vyhodnotenie
13. – 18. 7. 2015, Vysoké Tatry (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina) - Vyhodnotenie
25. - 30. 6. 2016,  Vysoké Tatry (účasť zo zahraničia: Maďarsko, Poľsko, Ukrajina) - Vyhodnotenie
24. - 29. 6. 2017,  Horný Smokovec (účasť zo zahraničia: ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina) - Vyhodnotenie