Fair play - Európske hnutie fair play

                                                              
Európske hnutie fair play (EFPM)
je strešnou organizáciou, ktorá vznikla na stretnutí európskych iniciatív fair play v roku 1994 v Zürichu (SUI). V súčasnosti EFPM združuje 40 členských organizácií, ktoré sú uznané svojími národnými olympijskými výbormi a pracujú pod ich krídlami. Úlohou EFPM je podnietiť spoločnosť, aby si uvedomovala hodnotu, ktorú má šport pri formovaní rozvoja osobnosti, presadzovať význam Fair Play v športe ale i v každodennom živote, význam pozitívnych a čestných postojov nielen pri úspechu v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na deti a mládež ako na najzranitelnejšiu časť našej spoločnosti. 

Činnosť EFPM riadi 9-členný výkonný výbor, ktorého volí na 4- ročné obdobie Valné zasadnutie vždy v roku letných olympijských hier. Členovia VV pracujú na báze dobrovolnosti.
 
Členovia VV EFPM na obdobie 2016 – 2020:
Christian Hinterberger (AUT) – prezident
Ioannis Psilopoulos (GRE) – generálny sekretár
Mirsolav Cerar (SLV) – podpredseda
Erdogan Aripinar (TUR) – podpredseda
Katarína Ráczová (SVK) – pokladník
Kveta Pecková (CZE) - členka
Baiba Veisa (LAT) – členka
Biserka Vrbek (CRO) – členka
Halina Zdebska- Biziewska (POL) - členka
 
                            
EFPM ročne usporiaduva kongres na aktuálne témy, na ktorých vyznamné osobnosti nielen z Európy, ale z celého sveta prispievajú so svojími skúsenosťami k riešeniu pálčivých tém súčasnosti. Najbližší, v poradí už 23. Európsky fair play kongres ako aj Valné zasadnutie EFPM sa uskutoční v Haife (ISR)  v dňoch 23 – 27. októbra 2017. Jeho téma je:
 Sport as a Means of Reconciliation - Šport ako prostriedok zmierenia
Podrobné informácie nájdete na webovej stránke kongresu.
 
Klub fair play SOV sa stal v roku 1995 členom EFPM. Je pozoruhodné, že už po štyroch rokoch pôsobenia exekutíva EFPM v máji 1999 udelila Klubu fair play SOV pod vedením Kataríny Ráczovej za výnimočné a príkladné aktivity v tomto hnutí ako vôbec prvej organizácii v Európe Čestné uznanie.

V dvojmesačných intervaloch online si môžete prečítať aktuality správy zo života, činnosti hnutia a jeho členských organizácii vo forme Newsletter.
 
EFPM úzko spolupracuje s Európskymi olympijskými výbormi. V rámci tejto spolupráce EFPM je poverené organizovať fair play aktivity na Európskych olympijských hrách mládeže. Ďalším významným prejavom tejto spolupráce je každoročné oceňovanie významných osobností športového života ale aj športových a spoločenských organizácií, ktoré sa pričinili o šírenia princípov a ideálov fair play.

EFPM od roku 1999 každoročne udeľuje :
Európsku fair play plaketu pod patronátom Európskych olympijských výborov
 a
Európsky fair play diplom pod patronátom Európskych olympijských výborov
Cenu môže získať organizácia, športová federácia, výchovno-vzdelávacia organizácia, ktorá sa pričinila o šírenia princípov a ideálov fair play. Ocenenie môže získať aj jednotlivec, za šírenie myšlienok fair play a tolerancie medzi mládežou a za výchovu mladých ľudí v tomto duchu ako aj tí,  ktorí v športe, ale aj v bežnom živote sa riadia základnými pravidlami čestnosti, slušnosti a sú príkladom pre mládež.
 
Od roku 2015 EFPM udeľuje aj ďalšie ocenenia a to:
Fair play plameň – výlučne pre mladú generáciu do 18 rokov
Ocenenie  môže získať jednotlivec, trieda, tím, družstvo, za
 • príkladný čin počas športového podujatia
 • pomoc  kamarátovi, spolužiakovi v núdzi alebo pri učení, za rozvíjanie tímovej spolupráce a pod.
 • pomoc pri organizácii kultúrnych alebo športových podujatí spolu a pre deti z detských domovov, hendikepovaných a sociálne odkázaných deti
 • pomoc  starým, opusteným, postihnutým ľuďom
 • správny čin, projekt pre životné prostredie
 • organizovanie alebo zapojenie sa  do verejno-prospešných podujatí 
Fair play duch
Ocenenie môže získať jednotlivec, tím, klub, športová organizácia, inštitúcia, fanúšikovia za
 • šírenie a presadzovanie myšlienok fair play
 • organizovanie, podporu projektov, kampaní, športových podujatí s cieľom propagovať základné etické pravidlá v športe a každodennom živote a vštiepiť dorastajúcej generácii všeľudské hodnoty a viesť mladých ľudí úcte k životu, človeku, svetu a k sebe samému. 
Fair play hlas - ocenenie sa udeľuje pod patronátom AIPS Europe
Ocenenie môžu získať zástupcovia printových a elektronických masmédii, novinári, moderátori, komentátori ako i oddelenia printových a elektronických masmédii, noviny, časopisy, televízne relácie a pod. za
 
 • podporu idey a činy fair play, ako aj ich nositeľov v športovom hnutí
 • propagáciu základných etických pravidiel športu
 • organizovanie, podporu projektov, aktivít, športových podujatí s cieľom propagovať a šíriť myšlienky nenásilia, tolerancie, vzájomnej úcty 
Ďalšie zaujímavosti o EFPM nájdete aj na webovej stránke hnutia: www.fairplayeur.com