Environmentálne aktivity - Environmentálna komisia SOV

Výkonný výbor SOV vychádzajúc zo záverov XII. Olympijského kongresu zriadil 14. Septembra 1994 ako jeden z prvých NOV  Komisiu pre šport a životné prostredie, ktorú v roku 2013 premenoval na Environmentálnu komisiu SOV.

Za obdobie 20 rokov SOV v zastúpení tejto komisie riešil environmentálnu problematiku a environmentálne aktivity pre zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja na území SR v oblasti športu.  Jej činnosť viackrát verejne ocenil aj MOV.

Hlavné ciele komisie sú:
- aktívne propagovať, šíriť a realizovať zámery a odporúčania Komisie pre šport a životné prostredie MOV
- realizovať AGENDU 21 v praxi
- znižovať dopady športu a športových podujatí na životné prostredie
- vychovávať športovcov, športových funkcionárov, športových fanúšikov v environmentálnej vzdelanosti
-spolupracovať a pomáhať športovým organizáciám, klubom pri riešení environmentálnych otázok súvisiacich so športom a        športovými podujatiami.
- spolupracovať s environmentálnymi štátnymi a dobrovoľnými organizáciami
           
Komisia pre šport a životné prostredie SOV konzultovala a vyjadrovala sa k otázkam životného prostredia v súvislosti s kandidatúrou POPRAD – TATRY na možné usporiadanie   Zimných olympijských hier v roku 2002 a neskoršie aj pre rok 2006, ako aj pre spoločnú kandidatúru Krakow – Jasná 2022.
           
Zástupcovia komisie sa doteraz zúčastnili na všetkých IX. svetových a európskych konferenciách o životnom prostredí. Na Európskej konferencii v roku 2002 v Ríme, VI. svetovej konferencii MOV v roku 2005 v Nairobi, VIII. svetovej konferencii vo Vancouveri v roku 2009 bola príkladne hodnotená činnosť našej komisie. Obsah rokovaní a závery z týchto konferencií boli prednesené na troch celoslovenských seminároch uskutočnených 26.4.1996, 7.11.1997 a 11.5.2000, o ktorých komisia vypracovala 3 zborníky. Komisia bola spoluúčastníkom konferencie s medzinárodnou účasťou na tému: „Športové aktivity v súlade s trvalo udržateľným rozvojom v krajinách Strednej Európy“, ktorá sa uskutočnila 10. mája 2002 v Banskej Bystrici z podnetu Komisie pre šport a životné prostredie MOV. Slovenská agentúra životného prostredia a SOV vydali pri tejto príležitosti publikáciu“ Staň sa majstrom životného prostredia“, ktorá je venovaná všetkým športovcom, ktorí chcú svojim konaním prispieť k ochrane životného prostredia a byť príkladom pre svojich následníkov a obdivovateľov.

Environmentálne projekty

Problematika životného prostredia bola zapracovaná do viacerých projektov SOV:
Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
Olympijský odznak všestrannosti
Posolstvo hrám XXX. Olympiády Londýn 2012
Medzinárodné Olympijské tábory detí a mládeže
Beh olympijského dňa

 
Činnosť Environmentálnej komisie je každoročne prezentovaná aj na najpopulárnejšom medzinárodnom filmovom festivale s environmentálnou  tematikou – ENVIROFILM, kde filmári súťažia aj o cenu prezidenta SOV za najlepšie filmové stvárnenie športu a pohybových aktivít v symbióze s ochranou životného prostredia. Ceny prezidenta SOV:
2010 - Pavol Barabáš – Slovensko: Karstensz –siedma hora
2011 - Lea Binzer – Grécko: Pelikánova hliadka
2012 - Pavol Barabáš - Slovensko - Súboj velikánov
2013 - Martin Jurza – Slovensko: Mercúň
2014- Terra Mater – Rakúsko: Dingo
 
Ďalšie praktické aktivity:
Národné dni čistoty športových a rekreačných areálov SR – 1994 - 2007
Miliarda stromčekov pre našu planétu- sadenie stromčekov a ozeleňovanie športových a rekreačných areálov,
Športovci na pomoc Tatrám 2004 - 2005– aktívna pomoc celej športovej verejnosti po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách v roku 2004.
Upracme si športoviská pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku v roku v roku 2011.
Súčasťou vedomostných, umeleckých a literárnych súťaží pre mládež: Výtvarná fotografická súťaž - Naše športoviská – poriadok či neporiadok ? – 66 súťažiacich v kategórii 12 – 18 ročných a 17 súťažiacich v kategórii do 12 rokov z 26 základných, stredných a internátnych škôl, 229 fotografií.
Komisia každoročné vyzýva k účasti a organizuje environmentálne aktivity: Deň Zeme – 22 apríl, Deň vody – 22 marec, Environmentálny deň  – 5 jún.